ทะเบียนป้ายเหลือง

ขอเข้าร่วมประกอบการขนส่ง

กรณีขอเข้าร่วมประกอบขนส่ง_ป้ายเหลือง : รูปแบบบริษัท

เอกสารที่ทางบริษัทฯ (ลูกค้า) ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน

ชุด

เซ็นรับรองทุกฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

ชุด

3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์

ชุด

4.หนังสือรับรอง

ชุด

5.พรบ. ป้ายเหลือง (ใช้เต็มแผ่น)  ได้จากไฟแนนซ์

ชุด

เอกสารที่ทาง บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด เตรียมให้กับลูกค้าเซ็นมีดังนี้ 

1.สัญญาเข้าร่วมประกอบการขนส่ง

ชุด

ลงนาม เจ้าของรถ

2.แบบคำขอเพิ่มรถ บรรจุรถ เปลี่ยนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ    ที่ใช้ในการขนส่ง   ส่วนบุคคล

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

3.หนังสือชี้แจง

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

4.คำขอวางหลักทรัพย์   คือวงเงินคุ้มครองจาก พรบ.

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

5.สัญญาให้สิทธิ์การใช้สถานที่

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

6.บันทึกคำรับรอง

ชุด

ลงนาม ทางด้านขวา

7.หนังสือมอบอำนาจ สำหรับการจดทะเบียน

ชุด

ลงนาม ผู้มอบอำนาจ

8.หนังสือมอบอำนาจ การให้สิทธิ์ การใช้สถานที่สำหรับจอดรถ

ชุด

ลงนาม ผู้มอบอำนาจ

 

 

กรณีขอเข้าร่วมประกอบขนส่ง_ป้ายเหลือง : รูปแบบบุคคล

เอกสารที่ลูกค้า ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ :

1.สำเนาบัตรประชาชน

ชุด

เช็นรับรอง

เอกสารทุกฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

ชุด

3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์

ชุด

4.พรบ. ป้ายเหลือง (ใช้เต็มแผ่น)  ได้จากไฟแนนซ์

ชุด

เอกสารที่ทาง บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด เตรียมให้กับลูกค้าเซ็น :

1.สัญญาเข้าร่วมประกอบการขนส่ง

ชุด

ลงนาม เจ้าของรถ

2.แบบคำขอเพิ่มรถ บรรจุรถ เปลี่ยนรถ เปลี่ยนลักษณะรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

3.หนังสือชี้แจง

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

4.คำขอวางหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่ใช้วางคือวงเงินคุ้มครองจาก พรบ.)

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

5.สัญญาให้สิทธิ์การใช้สถานที่

ชุด

ลงนาม ผู้ขออนุญาต

6.บันทึกคำรับรอง

ชุด

ลงนาม ทางด้านขวา

7.หนังสือมอบอำนาจ สำหรับการจดทะเบียน

ชุด

ลงนาม ผู้มอบอำนาจ

8.หนังสือมอบอำนาจ การให้สิทธิ์การใช้สถานที่สำหรับจอดรถ

ชุด

  ลงนาม ผู้มอบอำนาจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ
การขออนุญาตประกอบการขนส่ง
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
รับเข้าประกอบการขนส่ง

 

 

 

 

 

ADD LINE SCAN OR CLICK PIC
add LINE

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนรถบรรทุกป้ายเหลือง